Kereső

Támogatók

Gyöngy­vi­rág Nép­tánc­cso­port (Göröcsfalva)

A jogi kép­vi­selő neve Bogát­alji Moz­ga­lom Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Göröcsfalva
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 40
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537299 – Vaca­resti
Göröcs­falva 89 sz.
Jud. Har­g­hita, România

A Göröcs­falvi gyöngy­vi­rág nép­tánc­cso­port 2009 már­ci­u­sá­ban ala­kult a Göröcs­falvi egy-​négy osz­tá­lyos diá­kok­ból. Két cso­port van, egy kisebb és egy nagyobb gye­rek­cso­port, amely­nek Kósa Kovács Levente volt a kez­de­mé­nyezője, aki a har­gita nem­zeti Szé­kely Népi Együt­tes tán­cosa volt. A cso­por­tok­kal évzá­ró­kon, nők nap­ján, öre­gek nap­ján, falu­na­po­kon, egyéb ren­dez­vé­nye­ken is felléptünk.

Első­sor­ban helyi tán­co­kat, fel­csíkit, maros­szé­kit, szé­kit és kalo­ta­szegi tán­co­kat tanul­ga­tunk. Nagyon sze­re­tik a gye­re­kek, és pró­bál­juk megő­rizni, emgta­nulni és meg­tar­tani hagyo­má­nya­in­kat az utó­kor szá­mára is. tevé­keny­sé­gün­ket az Önkor­mány­zat és a szülők támogatják.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro