Kereső

Támogatók

Fer­gettyű Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Apor Péter Szakközépiskola
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Kézdivásárhely
Az ala­pí­tás éve 2004
Tagság 20
Átlag életkor 17 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 525400 – Tirgu Secu­i­esc
Str. Sco­lii nr. 11 (Grup Sco­lar Apor Péter)
Jud. Covasna, România
Telefon 0267361332

Az Apor Péter tánc­cso­port 2004-​től műkö­dik lel­kes fia­ta­lok rész­vé­te­lé­vel. Dezső Ven­cel igaz­gató szor­gal­mazta a tánc­cso­port lét­re­ho­zá­sát és működ­te­té­sét, hisz szá­mára nem ide­gen ez a tevé­keny­ség. A nép­tánc ked­velő fia­ta­lok a tanév során heti két alka­lom­mal “gya­ko­rol­nak” Rádu József tánc­mes­ter irá­nyí­tá­sá­val. Alap­gon­do­la­tunk a nép­ha­gyo­má­nyok, a nép­tánc meg­is­mer­te­tése, meg­sze­ret­te­tése, hisz csak erős “gyö­ke­rek­kel” öntu­dat­tal és hova­tar­to­zás tudat­tal ren­del­kező fia­ta­lok képe­sek a tár­sa­da­lomba való beil­lesz­ke­désre, arra, hogy az EU szí­nes vilá­gá­ban saját kul­tú­rá­ju­kat kép­vi­selve talál­ják meg helyü­ket, lehetőségeiket.

A diá­kok tán­ca­i­kat bemu­tat­ják az isko­lai ren­dez­vé­nyek kere­tén belül, város­na­pok alkal­má­val, és más helye­ken is.

Tánc­cso­por­tun­kat a Helyi Tanács, vala­mint az Apor Péter Ala­pít­vány finan­szí­rozza egyenlő arány­ban. A Helyi Tanács anyagi támo­ga­tá­sá­val tud­tuk bőví­teni a szé­kely­ruha állo­má­nyun­kat hét tel­jes női és férfi vise­let­tel. Fel­lé­pé­sek alkal­má­val az uta­zás költ­sé­geit vala­mint a zene­kar bérét az Ala­pít­vány vál­lalja magára.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro