Kereső

Támogatók

Kacs­ka­ringó Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Három­széki Mára Szo­ci­á­lis és Közmű­velő­dési Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Felsőcsernáton
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 20
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527070 – Cer­nat
Cser­ná­ton 1066 sz.
Jud. Covasna, România
Telefon 0267367515

A Három­széki Mára Szo­ci­á­lis és Közmű­velő­dési Egye­sü­let közös­ség­építő mun­ká­ját bővíti és 2011-​ben bein­dítja a tánc­há­zat heti egy alka­lom­mal, mely Rádu József szak­ok­tató irá­nyí­tá­sá­val veszi kez­de­tét. Hetente 4550 gye­rek (512 év) eljár a tánc­házba, látva a tehet­sé­get és igényt, lét­re­hoz­tuk a Kacs­ka­ringó Nép­tánc­cso­por­tot. Átlag­élet­kor 9 év. Műkö­dé­sünk finan­szí­ro­zási for­rá­sai: ado­má­nyok, pályázatok.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro