Kereső

Támogatók

Kükür­csi Tánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Csík­szent­si­moni Pol­gár­mes­teri Hiva­tal és Feny­ves Közbírtokosság
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Csíkszentsimon
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 50
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537285 – Sin­si­mion
Malom u. 40, Csík­szent­si­mon
Jud. Har­g­hita, România

A tánc­cso­port 2005-​ben ala­kult a helyi Ifjú­sági cso­port kez­de­mé­nye­zé­sére azzal a cél­lal, hogy a köz­ség gye­re­kei nép­tá­co­kat és nép­da­lo­kat tanul­ja­nak.

A gye­re­ke­ket kez­de­tektől a Har­gita Nem­zeti Szé­kely Népi Együt­tes tán­co­sai taní­tot­ták: Kósa Gab­ri­ella és Ábra­hám Róbert (20052010), majd Rimá­nyi Lajos és Pet­res Enikő (20102011), jelen­leg Györffi Kata­lin (2012– ).

Az első évek­ben 20 főből állt a tánc­cso­port, később kor­kü­lömb­ség és hala­dás szem­pont­já­ból két cso­portra kel­lett osz­tani a gye­re­ke­ket. Jelen­leg három cso­port van: 37évesek, 812évesek és 1317évesek. A gye­re­kek az évek folya­mán kicse­rélőd­nek. Tán­col­tak fel­csíki, mező­ségi, gyí­mesi, mold­vai és sóvi­déki tán­co­kat. Hetente egy alka­lom­mal, a kicsik népi gyer­mek­já­té­kok­kal és fel­csíki tán­cok­kal, a nagyob­bak fel­csíki és mező­ségi tán­cok­kal ismer­ked­nek. A pro­bák az iskola tor­na­ter­mé­ben van­nak meg­tartva, saj­nos a gye­re­kek élő­zene hiá­nya miatt gép­ze­nére tán­col­nak. Meg­ala­ku­lá­suk­tól kezdődően rend­sze­re­sen részt vesz­nek külön­böző kul­tú­rá­lis ren­dez­vé­nye­ken.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro