Kereső

Támogatók

Pity­pa­láré Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Csi­por­kázó Ját­szó­ház Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Csernáton
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 26
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527070 – Cer­nat
Cser­ná­ton 646 sz.
Jud. Covasna, România

Apró­sá­gok tes­tét, lel­két vigyázó pal­lé­rozó mun­kál­ko­dás jel­lemzi leg­in­kább a tevé­keny­sé­get. Gyer­mek­já­té­kokra támasz­kodva jut­tat­juk őket öröm­höz. Ha majd iga­zán tud­nak örven­dezni a tánc­nak, akkor tuda­to­san a tán­cot akaró csa­pattá is vál­hat a cso­port. Műkö­dé­sün­ket a szülők támogatják.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro