Kereső

Támogatók

Dobó Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kor­mos Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Erdőfüle
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 60
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527057 – Filia
Erdő­füle, 71 sz.
Jud. Covasna, România

A Kor­mos Egye­sü­let kere­tén belül működő nép­tánc­cso­port 2009 decem­be­ré­ben ala­kult és a 80-​as évek­ben Erdő­fü­lén Albert Álmos veze­té­sé­vel működő nép­tánc­cso­port emlé­kére a Dobó Nép­tánc­cso­port nevet kapta. A Kor­mos Egye­sü­let kere­tén belül működő Dobó Nép­tánc­cso­port tag­jai 517 éves fia­ta­lok. A nép­tánc okta­tás már 2010 janu­ár­já­tól bein­dult Ist­ván Ildikó és Mihály Pál nép­tán­cok­ta­tók irá­nyí­tá­sá­val. 2011 novem­bertől Bar­tha Imre és neje vég­zik az okta­tást. Jelen­leg három cso­port­ban folyik a taní­tás, 60 gye­rek­nek, fia­tal­nak hetente egy alka­lom­mal élő nép­zene kísérettel.

Elsőd­le­ge­sen szűk táj­egy­sé­günk, Erdő­vi­dék tán­cait tanul­ják, később kibő­vítve más táj­egy­ség tán­ca­i­val is. Az erdő­vi­déki tán­cok­nál meg­em­lít­het­jük a csűr­dön­gölőt, lassú csár­dást, gyors csár­dást. A fia­ta­lok erdő­vi­déki előa­dá­sok alkal­má­val mutat­ták — mutat­ják be mennyit fejlő­dött tánc­tu­dá­suk. Min­den évben leg­ke­ve­sebb 68 alka­lom­mal tar­tunk előa­dást külön­böző rendezvényeken.

Arra töre­ke­dünk, hogy minél több sze­mély­ben for­má­lód­jon ki a nép­tánc tanu­lá­sára való igény, ezál­tal bekap­cso­lódva az Erdőfüle-​i amatőr nép­tán­cé­letbe. Ezért okta­tás­sal egy­be­kö­tött tánc­há­za­kat is szer­ve­zünk, ahová hiva­ta­lo­sak a kör­nyék nép­tánc­cso­port­jai is, hogy a részt­vevők elsa­já­tít­sák a vala­mi­kori mára már fele­désbe merült erdő­vi­déki táncrendet.

Cso­por­tunk támo­ga­tói: Kor­mos Egye­sü­let, Com­mu­ni­tas Ala­pít­vány, Bar­dócz Köz­ség Helyi Taná­csa, a tagok szülei.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro