Kereső

Támogatók

Százfonat

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Soci­o­cul­tu­rala Szazfonat
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Erdőszentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 96
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547535 – Sin­ge­or­giu de Padure
Sin­ge­or­giu De Padure, Piata Uni­rii Nr. 15
Jud. Mures, România
Web http://​szaz​fo​nat​.mul​tiply​.com/

A 2010. feb­ruár 10-​én bejegy­zett Száz­fo­nat Szo­cio­kul­tu­rá­lis Egye­sü­let és az ezen belül működő Száz­fo­nat Nép­tánc­cso­port az össze­fo­gás, hagyo­mányőr­zés és nem­zeti iden­ti­tás megőr­zé­sé­nek cél­já­val ala­kult és egy olyan moz­ga­lom­nak kíván a magva lenni amely több mint 130 , 7 és 50 év közötti gyer­me­ket, ifjút és felnőt­tet von maga köré. Az egye­sü­let 2008 óta 5 nép­tánc­cso­por­tot, 1 hagyo­mányőrző cso­por­tot, furu­lya­kört és 2 cso­port szá­mára vonós­kép­zést működ­tet és négy alka­lom­mal meg­szer­vezte a Bözödi Nép­zene és Nép­tánc­tá­bort.

A cso­port tánc­kara egész estét betöltő műsor­ral képes szín­padra állni hat táj­egy­ség tán­ca­i­val, tema­ti­kus folkmű­so­rok­kal, tánc­szín­házi ele­me­ket tar­tal­mazó pro­duk­ci­ók­kal.

Eddigi műso­raik: Szé­ke­lyek Hawai­ion, Né kés­se­tek haran­gok!, Luda­sim paj­tár­sim, Vidám lako­dal­mas, Ludas Matyi, 1914, Viszik a magyar fiú­kat, Ami­kor Már­ton elvesz­tette a libáit és Erdély­or­szág.

A cso­por­tok a helyi kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nye­ken kívül rend­sze­re­sen ven­dég­sze­re­pel­nek 12 hazai és magyar part­ner­cso­port­nál, évente átla­go­san 30 bel­földi (romá­niai) és kül­földi sze­rep­lé­sen vesz­nek részt, fel­lép­nek a Kis-​Küküllő tér­sége és a Maros mente külön­böző fesz­ti­vál­jain, ese­mé­nyein, de túl van­nak már több kül­földi fel­lé­pé­sen is.

Jelentő­sebb kül­földi fel­lé­pé­seik:

  • a finn­or­szági Hel­sinki, Lahti és Hol­lola váro­sok

  • a szlo­vá­kiai Nagy­megyer tele­pü­lés

  • Magyar­or­szá­gon Baja, Cell­dö­mölk és Béle­pát­falva

Az együt­tes rend­sze­res szer­vezője a Bözödi Nép­tánc, Nép­zene és Kézmű­ves tábor mel­lett a Ván­dor­csizma Nép­tánc­ta­lál­ko­zó­nak, a Széllyes Sán­dor Kör­zeti Nép­dal­ve­tél­kedő­nek, a helyi Far­sangi Ala­kos­ko­dás­nak, az Iskola Más­képp Gyer­mek­tánc­há­zak­nak és a Márton-​napi Viga­da­lom­nak. Rend­sze­res tevé­keny­sé­gei között sze­re­pel: tánc­há­zak, kézmű­ves tevé­keny­sé­gek, népi ját­szó­há­zak, nép­dal­ének­lés, nép­szo­ká­sok fel­ele­ve­ní­tése, tánc­szín­ház, hang­sze­rok­ta­tás vala­mint kirán­du­lá­so­kon és tánc­tá­bo­ro­kon való rész­vé­tel.

Reper­tu­ár­juk­ban fel­lel­hetőek Erdély és Magyar­or­szág külön­böző tája­i­nak hagyo­má­nyos tán­cai, nép­da­lai, ame­lyek a követ­kezők: Nyá­rád– és Küküllő mente, Szék, Mező­ség, Mező­köl­pény, Vaj­da­szen­ti­vény, Magyar­szent­be­ne­dek, Kőris­pa­tak, Bözöd, Mak­falva, Moldva, Kalo­ta­szeg és a dunán­túli Somogy.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro