Kereső

Támogatók

Százfonat

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Soci­o­cul­tu­rala Szazfonat
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Erdőszentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 50
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547535 – Sin­ge­or­giu de Padure
Sin­ge­or­giu De Padure, Piata Uni­rii Nr. 15
Jud. Mures, România
Web http://​szaz​fo​nat​.mul​tiply​.com/

ANSAMB­LUL DE DANS POPU­LAR100FONAT”a fost înfi­inţat pe noi­emb­rie 2008 de catre orga­ni­za­to­rii Amb­rus Emese și Róbert șimaestru artis­tic Veress Kálmán.

ASO­CI­AȚIA SOCIO-CULTURALĂ100FONAT” căruia îi aparține și ANSAMB­LUL DE DANS POPU­LAR doreşte să for­meze in ran­dul tine­re­tu­lui un mod de viață și un com­por­tament de res­pect, are ca scop îmbunătăți­rea con­diți­i­lor de viață și edu­cație a copi­i­lor, tine­ri­lor prin orga­ni­zare de acti­vități cul­tu­rale, artistice,turistice, prin păst­ra­rea tra­diți­i­lor cul­tu­rale pre­cum și asi­gu­ra­rea șanse­lor egale de dez­vol­tare și for­mare. Toto­dată, sco­pul aso­ci­ației constă în integ­ra­rea copi­i­lor cu prob­leme de dez­vol­tare și com­por­tamen­tale, defa­vo­ri­zați social și/​sau cul­tu­ral în soci­e­tate, spri­ji­ni­rea copiilor/​tinerilor talen­tați, orga­ni­za­rea unor eve­ni­mente cul­tu­rale cu par­ti­ci­parea tine­re­tu­lui local pre­cum și părinți­lor, a memb­ri­lor comu­nități­lor locale.

Ansamb­lul aso­ci­ației par­ti­cipă la majo­ri­ta­tea acti­vităţi­lor cul­tu­rale care au loc în oraşul Sân­ge­or­giu de Pădure cum ar fi : „Ziua Oraşu­lui” , „Ziua Inter­naţi­o­nală a copi­i­lor” , „Ziua Inter­naţi­o­nală a Femeii ” şi multe alte și este recep­tiva la toate soli­ci­ta­rile si mani­fes­ta­rile orga­ni­zate de Con­si­liul Local .

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro