Kereső

Támogatók

Bok­réta Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Brassó
Az ala­pí­tás éve 1956
Tagság 12
Átlag életkor 23 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Bra­sov — Mun.

Jud. Bra­sov, România
Web http://​www​.bok​reta​.ro/

“Együt­te­sünk a népi hagyo­má­nyok ápo­lá­sá­nak nemes szán­dé­ká­val szü­le­tett 1976 oszén a Bras­só­ban tanuló és tán­colni, zenélni sze­rető fia­ta­lok szá­mára. Az ország külön­bözo vidé­ke­i­rol össze­se­reg­lett diák­ság egy olyan együt­test pró­bált és pró­bál kiala­kí­tani, ame­lyik nem utá­nozza a népm­üvé­sze­tet, hanem annak érté­kes ele­meit a mai körül­mé­nyek között tuda­to­san műveli. Együt­te­sünk elsőd­le­ges célja egy újabb lehe­to­sé­get nyúj­tani a sza­bad­idő hasz­nos eltöl­té­sére és ezzel pár­hu­za­mo­san néha áldo­za­tok árán is müvé­szi szin­ten művelni a nép­dalt és a népi tán­cot. A nép­rajz nem isko­lai tan­tárgy. Nem is lesz azzá az esz­tendőről– esz­tendőre gya­ra­podó tanul­ni­va­lók sorá­ban. De ha jól figye­lünk talál­ko­zunk vele nem csak az isko­lá­ban, hanem egy egész éle­ten át. Akit érde­kel, ápolja népe hagyo­má­nyait az őseit, saját népét tisz­telni és sze­retni is tudja. Legyen hát e cso­port a nép­dal, a népi tánc isko­lája, ahol a diá­kok egy­más taní­tói is legye­nek. Aki ezt az isko­lát kijárta és neve beke­rült ebbe az emlék­könyvbe, egy éle­ten át legyen büszke arra, hogy ő már tett vala­mit népi kul­tú­ránk megőr­zé­sé­ért, tovább­fej­lesz­té­sé­ért.” — áll az együt­tes hon­lap­ján

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro