Kereső

Támogatók

Szentjánosbogár

A jogi kép­vi­selő neve Schola Nostra Alapítvány
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Biharszentjános
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 30
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 417078 – Sin­tion
Sân­tion nr. 308
Jud. Bihor, România

Sco­pul acti­vităţi­lor este de a asi­gura tine­ri­lor din loca­li­tate posi­bi­li­ta­tea de a se distra în mod civi­li­zat în mediu cont­ro­lat. Obiec­ti­vele prin­ci­pale sunt: con­ti­nua­rea acti­vităţii cu gru­pul de dans, învăţa­rea dan­su­lui popu­lar, relua­rea şi păst­ra­rea obi­ce­i­uri­lor, desco­pe­ri­rea tine­ri­lor talente, care n –ar ieşi la ive­ală. Prin ace­astă acti­vi­tate dorim să atra­gem tine­rii într-​o acti­vi­tate utilă, care să-​i fere­ască de unele acti­vităţi vicioase. Dorim să formăm un colec­tiv bun în care copiii simt că sunt membri impor­tanţi, unde sunt ascul­taţi dacă au prob­leme, în care copiii sunt mândri de fap­tul că aparţin ace­stui colec­tiv.

S-​au orga­ni­zat repe­tiţii per­ma­nent o dată pe săptămână în Cămi­nul Cul­tu­ral Sîn­tion. Inst­ruc­to­rii Hod­gyai Edit şi Erdei San­dor au pre­dat dan­sul, exersa­rea s-​a efec­tuat sub înd­ru­ma­rea doam­nei învăţă­toare Sar­kozi Judit. Începând din octomb­rie 2009 s-​au orga­ni­zat repe­tiţii o dată pe lună în zilele de dumi­nică. Între orele 900 1100 au par­ti­ci­pat ele­vii din cla­sele pri­mare, în număr de 1920, iar între orele 1100- 1700 au par­ti­ci­pat tine­rii din loca­li­tate în număr de 1820. Gru­pul de dans a fost invi­tat la Balu­rile orga­ni­zate de MAKET în Liceul Teo­re­tic „Ady Endre” Ora­dea. La serbă­rile de închei­ere a anu­lui şco­lar gru­pul de dans par­ti­cipă cu mare suc­ces.

Începând din anul 2006 Grtu­pul de dans popu­lar “Szent­ja­nos­bo­gár” a par­ti­ci­pat în fiecare an la Fes­ti­va­lul de dans popu­lar din Par­tium. Fes­ti­va­lul se încheie de obi­cei cu seară de dans popu­lar, la care tine­rii noşt­rii au avut posi­bi­li­ta­tea de a dansa cu tineri din alte gru­puri de dans. În cad­rul Zile­lor Comu­nei Borş are loc Gala de Dans popu­lar, la care printre celel­alte for­maţii de dans ai comu­nei începând cu anul 2006 a par­ti­ci­pat cu mare suc­ces şi Gru­pul de dans „Szent­ja­nos­bo­gar”.

În vara anu­lui 2009 s-​a orga­ni­zat prima tabără de dans popu­lar din Par­tium (1722 august 2009), la care au par­ti­ci­pat 9 memb­rii al gru­pu­lui de dans, din care 6 au fost pre­mi­aţi pentru acti­vi­ta­tea depusă în ace­astă perio­adă. Gru­pul de dans a par­ti­ci­pat și la tabăra de dans popu­lar din anii urmă­tori, numă­rul par­ti­ci­panți­lor fiind în creș­tere (în 2011 au par­ti­ci­pat 23 de copii). Aceste acti­vităţi au fost rea­li­zate din pro­iec­tul „Con­ser­av­rea obi­ce­i­uri­lor şi dan­su­lui popular”finanţat de Con­si­liul Judeţean Bihor şi din aju­to­rul finan­ciar a Primă­riei Comu­nei Borş în anii 2007 și 2009. În anul 2001 am scris două pro­iecte prin care pri­mit 1000 RON de Fun­dația Comi­ni­tas și 600 000 forinți de la Beth­len Gábor ZRT Unga­ria.

Îna­fara învăţă­rii dan­su­lui, este o rea­li­zare sem­ni­fi­ca­tivă, că ele­vii au învăţat dis­cip­lină şi poli­teţe. Au simţit cât de bine e să fii membru a unei comu­nităţi unde eşti la fel de impor­tant ca ori­cine dintre membri. Au învăţat să fie atenţi la cei­lalţi şi să-​şi ajute cole­gii. Sunt con­vinsă, că acest prog­ram are o impor­tanţă deo­sebită. Dato­rită fap­tu­lui că ono­ra­ri­ile inst­ruc­to­ri­lor au fost plă­tite din banii alo­caţi de Con­si­liul Judeţean Bihor, iar primă­ria locală a asi­gu­rat sala din Cămi­nul Cul­tu­ral, apa­ra­tura pentru fur­ni­za­rea muzicii, trans­por­tul la fes­ti­va­lul din Mişca şi la tabăra de dans au avut posi­bi­li­ta­tea de a învăţa dan­sul şi copiii care trăi­esc într-​o situ­aţie mate­ri­ală slabă. Cei mai buni dan­sa­tori au deve­nit chiar din copiii fami­li­i­lor săraci.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro