Kereső

Támogatók

Gala­go­nya Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Gala­go­nya Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Bors
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 20
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 417075 – Bors
Bors, Nr. 309
Jud. Bihor, România

A Borsi Gala­go­nya Nép­tánc­együt­tes 1996-​ban ala­kult. 20 tagot számlál.Ezen kivul van kis cso­port is.

Szá­mos ren­dez­vé­nyen és nép­tánc talál­ko­zón vet­tek részt, úgy ide­haza mint kül­föl­dön. 2007 , 2008-​ban és 2010-​ben első helye­zést nyer­tek a Ki Mit Tud?! ver­seny hagyo­mány­örző kate­gó­ri­á­já­ban. Fel­lép­tek az ” Ist­ván a Király” rock­ope­rá­ban, illetve a Váradi Bib­lia című táncjátékban.

Cél­juk­nak és köte­les­sé­gük­nek érzik az erdé­lyi nép­tánc­ha­gyo­má­nyok megőr­zé­sét , ápo­lá­sát és tovább adá­sát. Első­sor­ban belső erdé­lyi tán­co­kat tán­col­nak, ame­lyek közül megemlíthetjük:a sóvi­dé­kit, kalo­ta­sze­git, mező­sé­git, vaj­da­szet­ni­vá­nyit vagy küküllőmentit.Együtt dol­goz­tak László Csa­bá­val a Nagy­vá­rad Tánc­együt­tes állandó koreo­grá­fu­sá­val, 2 koreo­grá­fia elkészitéséig.

Az együt­test a Gala­go­nya Egye­sü­let tartja fent ami egy non­pro­fit egye­sü­let, és szpon­zo­ri­zá­lá­sok­ból is kap pénzt.

Koreo­grá­fus: az együt­tes vezetője, Rácz Lajos a Nagy­vá­rad Tánc­együt­tes táncosa.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro