Kereső

Támogatók

Csi­ge­re­sek Hagyo­mányőrző Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Szilágysámson
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 25
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 457325 – Sam­sud
Szi­lágy­sám­son, Nagy Utca 165
Jud. Salaj, România

Az együt­tes meg­ala­ku­lá­sát 2009 Hús­vét­já­tól szá­molja, ugyanis ekkor volt az első előa­dá­sunk a szi­lágy­sám­soni kúl­túr­ott­hon­ban. Az együt­tes tag­jai közt óvo­dás­tól egye­te­mis­táig min­den­féle kor­osz­tály meg­ta­lál­ható. Körül­be­lül 25 állandó tagunk van, után­pót­lá­sunk nincs. A cso­port vezetője Bálint Szilárd.

Eddig leg­in­kább a szi­lágy­sági tán­canyag­gal fog­lal­koz­tunk, ezen­be­lül tövis­háti és krasz­na­menti páros tán­cok­kal, ver­bunk­kal és legé­nyes­sel, vala­mint népi gyer­mek­já­té­kok­kal nem­csak a szi­lágy­ság­ból. Ezen­kí­vül belső­mező­ségi tán­co­kat, pon­to­sab­ban palat­kai tán­co­kat tanul­tunk a közelmultban.

Az együt­tes­cél­jai közé tar­to­zik a tán­cok és éne­kek hű for­má­ban való meg­ta­nu­lása és előa­dása de fon­toss­nak tart­juk főleg falunk­ban a népi hagyo­má­nya­ink és érté­ke­ink ujjá­élesz­té­sét és a min­den­napi élet­vi­telbe való vissza­ül­te­té­sét. Eddig ilyen téren a leg­ny­gyobb ilyen célu meg­moz­du­lá­sunk az emlí­tett far­sangi mulat­ság volt és nagy öröm­mel tapasz­tal­tuk az idő­seb­bek, és nem csak, arcán ülő mosolyt és jóked­vet. Ezt sze­ret­nénk továbbra is foly­tatni, vagyis tanulni elő­de­inktől mind­azt ami szép és érték, azt meg­élni és maj­dan tovább­adni utódainknak.

A külön­böző ren­dez­vé­nye­ink szer­ve­zés­hez szük­sé­ges pénzt támo­ga­tás­ból, főleg a pol­gár­mes­teri hiva­tal támo­ga­tá­sá­ból haj­tot­tuk végre a tán­co­sok és azok szü­leik és nagy­szü­leik segítségével.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro