Kereső

Támogatók

Kák­vi­rág Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kák­vi­rág Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Lövéte
Az ala­pí­tás éve 2001
Tagság 110
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537140 – Lueta
Lövéte 826
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266220985

A Kák­vi­rág a népies meg­ne­ve­zése a Lövé­tén köz­ked­velt, és védett növény­nek a Nár­cisz­nak, és ebből kapta nevét az Egye­sü­le­tünk is.

A Kák­vi­rág Nép­tánc­cso­port 2000-​ben ala­kult pár lel­kes fia­tal­em­ber­nek köszön­hetően. 2001-​ben már jogi sze­mély lett. Az évek során vol­tak fel­lé­pé­se­ink szá­mos bel­földi és kül­földi ran­gos ese­mé­nye­ken. Fel­lép­tünk már Olasz­or­szág­ban, Szlo­vá­ki­á­ban, Magyar­or­szá­gon és ezen belűl test­vér­te­le­pü­lé­se­ink ünnep­sé­gein is. Állandó részt­vevői vagyunk a kör­nyék­beli ren­dez­vé­nyek­nek: a Csík­sze­re­dai Ezer Szé­kely Leány Talál­ko­zó­nak, a szent­ke­reszt­bá­nyai Nár­cisz Fesz­ti­vál­nak, és a szom­szé­dos fal­vak, tele­pü­lé­sek falu­ün­nep­sé­ge­i­nek, és nem utolsó sor­ban a Lövé­tei Falu­na­pok­nak is.

2003-​ban a Csik­sze­re­dá­ban meg­ren­de­zett Nép­tán­co­sok Orszá­gos Bemu­tató Szín­pa­dán az Egye­sü­le­tünk kíváló minő­sí­tést ért el, és ezzel beke­rül a Kárpát-​medence nép­tánc­együt­te­se­i­nek rangsorába.

A cso­port két for­má­ban műkö­dik: van egy úgy­ne­ve­zett „Felnőtt cso­port” ami jelen­leg 30 tag­ból áll, akik már több­sé­gük mun­kás ember, és egye­te­mis­ták. És van egy „Gyer­mek cso­port” amely jelen­leg több mint 120 gyer­mek­ből áll, ők a helyi álta­lá­nos iskola tanulói.

A 10 év alatt sike­rült szín­padra vinni a helyi hagyo­má­nyokra épülő lövé­tei Lako­dal­mast, a Reg­uta kis­érést, és a Fonóst. De nagy­sza­bású műsor­ral készül­tünk meg­ün­ne­pelni a Nép­tánc­cso­port fenn­ál­lá­sá­nak 10.-ik évfor­du­ló­ját is.

Tán­ca­ink között van­nak: homo­ród­menti, sóvi­déki, küküllő menti, mezős­ségi – mező­ma­da­rasi, vaj­da­szen­ti­vá­nyi, szat­mári, kalo­ta­szegi és fogarasi.

A Kák­vi­rág Nép­tánc­cso­port saját zené­szek­kel ren­del­ke­zik: prí­más Mag Ist­ván, brá­csás Lázár Béla, nagy­bőgős György László.

Koreo­grá­fus, művé­szeti vezető: Orbán Ernő.

Finan­szi­ro­zási for­rá­sok: Lövéte Köz­ség Önkor­mány­zata, Har­gita Megye Taná­csa, Lövéte Köz­bir­to­kos­sága, Lövéte Köz­ség test­vér­te­le­pü­lé­sei: Doma­szék, Mag­lód, Budakalász

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro