Kereső

Támogatók

Kák­vi­rág Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kák­vi­rág Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Lövéte
Az ala­pí­tás éve 1999
Tagság 35
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537140 – Lueta
Lövéte 826
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266220985

A Kák­vi­rág nép­tánc­cso­port 1999-​ben ala­kult, abból a cél­ból, hogy a falu még élő hagyo­má­nyait fel­ku­tassa, azo­kat fel­ele­ve­nítse és közön­ség elé tárja. Ennek szel­le­mé­ben az évek folya­mán szín­padra vit­tük a lövé­tei fonót ( cukk) , a reg­uta­kis­érést, és sike­rül ere­deti for­má­já­ban utcán fel­vo­nul­tatni a lövé­tei lako­dal­mas mene­tet, ökrös és lovas sze­ke­rek­kel, hozo­mány köl­töz­te­tés­sel. A Kák­vi­rág (nár­cisz népi meg­ne­ve­zése) 2001-​ben ala­kult egye­sü­letté. Az évek folya­mán a tánc­cso­port­nál aktí­van tán­colt több mint 100 fia­tal és folya­ma­tos az után­pót­lás kép­zés. Jelen­leg 26 tán­cos­sal tevé­keny­ke­dünk, ami mel­lett több mint 120 0-​VIII osz­tá­lyos isko­lás jár rend­sze­res tánc okta­tásra. Fenn­ál­lá­sunk óta sike­re­sen kép­vi­sel­tük falun­kat úgy hatá­ron belüli mint hatá­ro­kon túli ren­dez­vé­nye­ken. Reper­to­á­runkba fel­csíki. job­bágy­telki, lövé­tei, mező­ségi és vaj­da­szen­ti­vá­nyi stb. tán­cok sze­re­pel­nek. A cso­port­nak állandó nép­i­ze­nekara van.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro