Kereső

Támogatók

Mező­pa­niti Hagyo­mányőrző Együttes

A jogi kép­vi­selő neve Mono­grá­fia Alapítvány
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Mezőpanit
Az ala­pí­tás éve 1992
Tagság 20
Átlag életkor 45 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547450 – Panet
Panet Nr. 249
Jud. Mures, România
Telefon 0265322206
Fax 0265322150

Hagyományőrző cso­por­tunk 19921994 között ala­kult azon lel­kes idő­sek­ből és fia­ta­lok­ból akik szűk­sé­gét érez­ték a népi érté­kek „ nagy­apák­ról –uno­kákra” való átmen­té­sét és a filat­lok meg­men­té­sét a roha­mo­san ter­jedő „szub­kul­tú­rá­tól”

Sike­rült kika­parni hamu alól a para­zsat, elő­ke­rül­tek a népi hang­sze­rek, a rán­cos csiz­mák, a nép­vi­se­let, a helyi tánc­rend. Las­san, de gya­ra­po­dott a hagyo­mányőrzők száma akik­kel sike­rült fel­ele­ve­ní­teni a „Jáno­so­zót”, a far­sangi szo­ká­sikat.

Az 1994-​es Mezőbánd-​i Gyöngy­ko­szorú volt az első nyíl­vá­nos fel­lé­pé­sünk . Ettől a pil­la­nat­tól kezdve min­den Erdély-​i, hatá­ron­túli meg­hí­vás­nak igye­kez­tünk ele­get tenni, mind addig, amig az öre­ge­ink „szusszal bír­ták és amíg az első „vég­le­ges eltá­vo­zá­sok az élők sorá­ból”, el nem kezdőd­tek.

Köz­ben sike­rült óva­tos bevinni a tánc­ren­dün­ket, a far­sangi szo­ká­so­kat az isko­lá­sok körébe. Így 1997 már­ci­u­sá­tól heti rend­sze­res­ség­gel nép­tán­cok­ta­tás folyik az isko­lánk­ban. Való­sá­gos nép­tánc­moz­ga­lom indult a külön­böző gene­rá­ciók köré­ben..

Az adat­közlők, a fia­tal háza­sok cso­port­jai mel­lett 7580 gye­rek tán­colt 34 cso­port­ban, sőt az után­pót­lást a népi gye­rek­já­ték­kör bein­dí­tása bíz­to­sí­totta.

Az adat­közlők tán­cát Jánosi József, Akio Hyashi vala­mint Faza­kas János szak­irá­nyí­tók segít­sé­gé­vel sike­rült átmen­teni.

A tánc­moz­gal­munk gyü­möl­cse a „Mus­kátli” isko­lai és hagyo­mányőrző nép­tánc­cso­port.

A ven­dég­sze­rep­lé­sek mel­lett 2001, 2002 és 2003-​ban sike­rült Székely-​Mezőségi Gyöngy­ko­szo­rút szer­vezni Mező­pa­ni­ton és a gye­re­kek­nek is 2004-​ben „Hej tulipán,tulipán „ elne­ve­zésű Gye­rek­fesz­ti­vált. 2006-​ban Székely-​Mezőségi Fol­kór­na­po­kat, 2007-​ben pedig, „Fújja a szél fújja.…..” ren­dez­vény­so­ro­zat alkal­má­val meg­ala­ku­lá­sunk 15. évfor­du­ló­jára emlé­kez­tünk. Mind emel­lett két fel­vé­telt készí­tett a hagyo­mányőrzőinkről a DUNA TV, az „Élő nép­zene” soro­zat szá­mára.

Az után­pót­lás kisebb mér­ték­ben ugyan, de műkö­dik a nép­tánc terü­le­tén. A nép­zene terü­le­tén pegig egye­dit vló­sí­tot­tonk meg, hisz a 17 gye­re­kek­ből álló „SZI­POR­KÁZÓ” népi zene­ka­runk már húzza a mező­pa­niti tánc­ren­det.

Nap­ja­ink­ban az érték­rend fel­cse­rélő­dött ugyan, de remél­jük, hogy a mag, amit elve­tet­tünk közel 20 év alatt termő­ta­lajra talált és ha nem is min­den mag kelt ki, annyi azért csak lesz, hogy érvé­nye­sek legye­nek Már­ton Áron püs­pök sza­vai: ”Min­denn nép annyit ér, amennyi érté­ket saját magá­ból kit tud ter­melni, s addig él, amig éle­tét saját ere­jé­vel tudja táp­lálni”

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro