Kereső

Támogatók

Kós Károly Iskola Nép­tánc­cso­portja I-​Iv Osztály

A jogi kép­vi­selő neve Kőrös­fői Kós Károly Iskola
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Kőrösfő
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 25
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407340 – Izvoru Cri­su­lui
Izvo­rul Cri­su­lui Nr 201
Jud. Cluj, România

A Körös­fői Kós Károly I-​VIII. osz­tá­lyos iskola kere­tein belül 2008-​óta műkö­dik nép­tán­cok­ta­tás. A kez­de­tek­ben még ingo­vá­nyos módon, több okta­tó­cse­ré­vel, kisebb-​nagyobb szü­ne­tek­kel, de idő­vel meg­erősődő ten­den­ciát mutató cso­port egyre inkább ragasz­ko­dik nép­tánc­órá­i­hoz, s ragasz­ko­dik ìgy népi hagyo­má­nya­i­hoz. Az okta­tás jelen­leg két cso­port­ban folyik. Az I-​IV. osz­tá­lyo­sok cso­port­já­ban, dif­fe­ren­ci­ált módon, játé­ko­san ismer­ke­dünk a nép­tánc­cal, ennek moz­gás­kul­tú­rá­já­val, és szel­le­mi­sé­gé­vel. Kezd­jük az alap­lé­pé­sektől, ìgy épìtve fel a tán­cot. Külö­nö­sen fon­tos, hogy már ebben a kor­ban elkezd­jünk nép­da­la­ink­kal, népi gyer­mek­jé­téka­in­kal meg­is­mer­kedni, ìgy az egy órás próba egy meg­ha­tá­ro­zott részét ennek szen­tel­jük. Az V-​VIII. osz­tá­lyo­sok cso­portja heti más­fél órá­ban tanulja szer­ve­zet­ten ezt a műfajt. A pró­bá­kon a szó­sze­rinti nép­tán­cok­ta­tás mel­lett, helyet kapunk moz­gás­ko­or­di­ná­ciós gya­kor­la­tokra is, vagy nép­da­lok­ta­tásra. A copor­tot huza­mo­sabb ideig Bog­dán Botond (20092011) oktatta, illetve Török Ferenc, aki mai napig is vezeti a pró­bá­kat. Szá­mos isfju­sági talál­ko­zón, testvérvárosi/​iskolai talál­ko­zó­kon, lép­tünk már fel (Szlovákia-​Hetény, Magyarország-​Fertőd, Bugyi stb.), illetve itt­hon Körös­főn is több alka­lom­mal mutat­tuk be tudá­sunk, fejlő­dé­sünk a helyi nagy­ér­demű­nek. Kalo­ta­szegi (Nádas­menti) tán­co­kat tán­co­lunk, reper­to­á­runk kalo­ta­szegi legé­nyesből, csár­dás­ból, és sza­po­rá­ból áll, mely­ben meg­ta­lál­juk a szó­ra­ko­zá­sunk, illetve meg­pró­bál­juk minél szìn­vo­na­la­sab­ban szìn­padra vinni. Mivel a cso­por­tunk­nak a helyi iskola ad ott­hont, ìgy tán­co­sa­ink évről évre vál­toz­nak, a kibal­la­gók helyett újabb apró tán­co­sok jön­nek. Pró­bá­in­kat ked­den­ként dél­után az iskola egy ter­mé­ben tart­juk, előbb a nagyob­bak­nak, majd a kicsik­nek. Anyagi for­rá­sa­ink, támo­ga­tó­ink, a Körös­fői Kós Károly V-​VIII. Osz­tá­lyos Iskola, a Kalo­ta­szeg Szülői Egye­sü­let (Asoc. Parin­ti­lor „Kalo­ta­szeg” ), illetve a helyi önkor­mány­zat. A helyiek lel­ke­se­dése nagy a nép­tán­cok­ta­tás ügyé­ben, ezt az is bizonyìtja, hogy az amugy nem nagy lét­számú isko­lá­ban közel 50 diák tanul tán­colni, éli ezt az itt még élő kul­tu­rát.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro