Kereső

Támogatók

Búzavirág

A jogi kép­vi­selő neve Felőri Gimnázium
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Felőri Gimnázium
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 14
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 427365 – Uriu
(Balázs Gál Erika) Uriu nr. 291/​A
Jud. Bistrita-​Nasaud, România

A felőri Búza­vi­rág Nép­tánc­cso­port 2009 októ­be­ré­ben ala­kult Rémán Mária és Balázs Gál Erika taní­tónők kez­de­mé­nye­zé­sére. Tán­cok­ta­tók: Pataki Melinda, Dezső Attila. A tánc­cso­port célja a gye­re­kek­kel meg­is­mer­tetni és meg­sze­ret­tetni a magyar nét­pánc és kul­túra szép­sé­geit. A szom­ba­ton­kénti pró­bál­kon 22 gyer­mek vidá­man és játé­ko­san sajá­títja el a magyar nép­tán­cot a besz­terce — Naszód megyei Felőri Álta­lá­nos Isko­lá­ban. Jelen pil­la­nat­ban két kor­cso­port­ban folyik a tán­cok­ta­tás, a kicsik cso­portja 48 éve­sek, a nagyok cso­portja 815 évesek.

A kiseb­bek mon­dó­ká­kat, kör­já­té­ko­kat, népi gyer­mek­já­té­ko­kat tanul­nak. A cso­port­munka során tánc­cso­por­tunk tag­jai meg­ta­nul­hat­ják a közös­ség­hez tar­to­zás sza­bá­lyait, a közös játék és a tánc adta öröm­teli idő­töl­tést, a közös­ségi prog­ra­mok élve­ze­tét, a nép­dal és a nép­tánc sze­re­te­tét. Elen­ged­he­tet­le­nül fon­tos az után­pót­lás neve­lés, amely alap­köve a felnőtt együt­tes sike­res műkö­dé­sé­nek. A gye­re­kek már óvo­dás kor­tól kezdve, népi játé­ko­kon keresz­tül ismer­ked­nek a nép­tánc alapelemeivel.

Hét hónapi komoly munka után, tánc­cso­por­tunk már szín­padra lép­he­tett, a megye­beli Vicei Hagya­ték Nép­zene– és Nép­tánc­ta­lál­ko­zón is siker­rel szerepelt.

Együt­te­sünk támo­ga­tója volt And­rás Mihály — a Har­gita Nem­zeti Szé­kely Népi Együt­tes igaz­ga­tója. Emel­lett a szülői bizott­ság is hoz­zá­já­rult az okta­tók járu­lé­ka­i­nak biz­to­sí­tá­sá­hoz. Nem profi tán­co­sok neve­lése a célunk, hanem a nép­tán­cot sze­rető embe­reké. A tánc, a zene mel­lett a tán­cos szo­ká­sok , a régi vise­let meg­is­me­ré­sére törek­szünk. E tevé­keny­sé­günk­kel sze­ret­nénk tele­pü­lé­sünk magyar­ság­tu­da­tát erősíteni.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro