Kereső

Támogatók

Roz­ma­ring Nép­tánc­cso­port –Varsolc

A jogi kép­vi­selő neve Var­solci Varsa Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Varsolc
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 28
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 457355 – Vir­solt
Vir­solt Nr. 459
Jud. Salaj, România

A tánc­cso­port 2008-​ban ala­kult az iskola tanu­ló­i­ból, de az évek során kinőtte ennek kere­teit. Első­sor­ban a helyi nép­tánc, nép­dal és nép­vi­se­let újra­fel­fe­de­zé­sét, meg­ör­zé­sét és ápo­lá­sát és mások­kal való meg­is­mer­te­té­sét és meg­ked­vel­te­té­sét, vala­mint a tágabb régió nép­tán­cá­nak a meg­is­me­ré­sét tűzte ki célul. A tánc­cso­port lét­száma vál­tozó, a 14 állandó pár mel­lett a tánc­cso­port­ban több hosszabb vagy rövi­debb ideig részt­vevő tán­cos élte­tik a hagyo­má­nyo­kat. A tánc­cso­port amatőr szin­ten műkö­dik. Isme­re­teik leg­na­gyobb részét a kör­nyé­ken szer­ve­zett Nép­tánc és népmű­vé­szeti tábo­rok­ban és a hely­ben szer­ve­zett nép­tán­cot oktató kép­zé­se­ken sze­rez­ték, de sokat tanul­tak a helyi nép­tánc­ked­velők tán­ca­i­ból is. Állandó jel­leg­gel részt­vesz­nek és alka­lom adtán fel is lép­nek a kör­nyék tele­pü­lé­sein külön­böző alkal­mak kap­csán szer­ve­zett táncházakban.A krasz­na­menti tán­cok mel­lett a tánc­cso­port ismeri a berettyó­menti és a szat­mári tán­co­kat is.

A tele­pü­lés vezető­sége által szer­ve­zett ren­dez­vé­nyek elma­rad­ha­tat­lan fel­épője a tánc­cso­port, de önálló szer­ve­zett műso­rok­kal is meg­ör­ven­dez­te­tik a közönéget. Szer­vezői és fel­épői a hely­ben meg­ren­de­zett Var­solci nép­tánc­ta­lál­ko­zó­nak. A tánc­cso­port támo­ga­tói a hekyi önkor­mány­zat és a refor­má­tus egy­ház, vala­mint pályá­zati pén­zek­ből finan­szi­rozza tevé­keny­sé­geit.

A cso­por­tot a nép­tánc, a nép­dal sze­re­tete és az ez iránti érdeklő­dés tartja össze.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro