Kereső

Támogatók

Szal­ma­ka­lap Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Pro Urbe Szék Alapítvány
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Szék
Az ala­pí­tás éve 1998
Tagság 20
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407540 – Sic
Sic, Str. I. Nr. 275
Jud. Cluj, România
Telefon 0264228149

A széki fia­ta­lok össze­fo­gá­sá­val lét­re­jött 1998-​ben a Szal­ma­ka­lap hagyo­mányőrző nép­tánc­cso­port , mely­nek cél­jai között nem­csak a helyi hagyo­má­nyok összegyűj­tése és ápo­lása sze­re­pel, hanem kiter­jed ezek ter­jesz­té­sére – mind a köz­ség lakói mind ide­ge­nek szá­mára. Ezen kívül célja, hogy a szé­ki­e­ket, mind azo­kat, akik a falu­ban élnek, mind azo­kat, akik elszár­maz­tak onnan össze­tartsa, és hagyo­má­nyaik, szé­ki­sé­gük meg­tar­tá­sára ösz­tö­nözze. Több bált is szer­vez­tünk az év külöm­böző sza­ka­sza­i­hoz, és ünne­pe­i­hez kap­cso­lódva. Szé­ken került sor egy hagyo­má­nyos far­sangi bálra, a Zsu­zsanna napi bálra. Novem­ber­ben Már­ton napi bált szer­vez­tün, kara­csony­kor pedig a hagyo­má­nyos Ist­ván és János napi bál kerül meg­ren­de­zésre. Eze­ken a bálo­kon csakis a hagyo­má­nyos széki nép­ze­nére tán­col­ják a széki tánc­ren­det. Több helyen is részt vet­tünk külön­böző ren­dez­vé­nye­ken, ahol a köz­ség tánc­ha­gyo­má­nyait mutat­tuk be, illetve taní­tot­tuk a tán­co­kat, pl. Tura, Pécs, Gen­csa­páti, Buda­pest, Gödöllő, Keszt­hely, Bel­gium, Hollandia.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro