Kereső

Támogatók

Orda­sok (Gyímesközéplok)

A jogi kép­vi­selő neve Gyi­mes­kö­zép­loki Orda­sok Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Gyimesközéplok
Az ala­pí­tás éve 2001
Tagság 60
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Lunca de Jos
Lunca De Jos Nr. 647
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266339762

A Gyi­mes­kö­zép­loki Orda­sok Hagyo­mányőrző Nép­tánc­együt­tes 2000 — ben alkult meg azzal a cél­lal, hogy fel­ku­tassa, átve­gye, össze­fogja, kon­zer­válja, művelje a tipi­ku­san gyi­mesi hagyo­má­nya­in­kat, és a mai fia­ta­lok­kal is meg­is­mer­tesse, meg­sze­ret­tesse. Fon­tos­nak tart­juk azt, hogy ezen érté­kek, kin­csek, melye­ket örö­kül­tünk meg­ha­tá­rozó legyen szá­munkra. A tánc­cso­port fel­ké­szítői László Jeremiás-​Miklós és László Mária-​Magdolna, akik hetente egy­szer, tánc­pró­bát tar­ta­nak gye­re­kek­nek és fia­ta­lok­nak, de bárki beme­het a pró­bára. Egy cso­por­tal átla­go­san 34 évet fog­lal­koz­nak, 2012 — ig 3 gene­rá­ció ment ki a kezük alól, utóbbi cso­port 2009-​ben nem­zet­közi nép­tánc ver­senyt is nyert Veszp­rém­ben. Első zené­szük Antal Zol­tán (Vak) volt, aki a népmű­vé­szet mes­tere volt, mos­tani zené­szek Pál Csilla (hegedű), Pál Sán­dor és Györ­gyi­cze Béla (gar­don), akik tán­cos­ból lett zené­szek, amit még tudni kell, hogy sem az okta­tók és sem a zené­szek a cso­por­ton belőli mun­ká­ért jut­ta­tást nem kér­nek sen­kitől. Min­den meg­hí­vás­nak pró­bál­nak ele­get tenni, hatá­ron belől és hatá­ron kívül is.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro