Kereső

Támogatók

Ordasok

A jogi kép­vi­selő neve Gyi­mes­kö­zép­loki Orda­sok Egyesület
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Gyimesközéplok
Az ala­pí­tás éve 2001
Tagság 60
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Lunca de Jos
Lunca De Jos Nr. 647
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266339762

A Gyi­mes­kö­zép­loki Orda­sok Hagyo­mányőrző Nép­tánc­együt­tes 2001-​ben ala­kult és 2003-​tól mükö­dik úgy mint jogi sze­mély. Főcél­nak azt tűz­tük ki, hogy átve­gyük, művel­jük és tovább­ad­juk a tipi­ku­san gyi­mesi nép­ha­gyo­má­nyo­kat, de leg­fő­kép­pen a nép­tán­co­kat. Most a 3-​dik gene­rá­ciót tanít­juk, egy gene­rá­ci­ó­val 34 évet fog­lal­ko­zunk, hogy minél job­ban elsa­já­tít­sák a nép­tán­cot.

Eze­ken kívül nagyon sok fel­lé­pé­sünk van, évente 3040 felnőt­te­kel és gye­re­kek­kel egy­aránt.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro