Kereső

Támogatók

Tisz­tás Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Foris-​Polyán Kul­tu­rá­lis És Ifjú­sági Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Kéz­di­szent­ke­reszti Kulturház
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 34
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 527140 – Poian
Poian Nr. 397
Jud. Covasna, România

A Tisz­tás Nép­tánc­együt­tes 2008-​ban ala­kult Kéz­di­szent­ke­resz­ten.
Célunk, hogy minél maga­sabb szin­ten elsa­já­tít­suk a székely-​magyar auten­ti­kus nép­tán­co­kat, meg­is­mer­tetni és meg­sze­ret­tetni a fia­ta­labb gene­rá­ci­ó­val; olyan tánc­szín­ház és nép­táncmű­so­rok össze­ál­lí­tása, amellyel kép­vi­sel­het­jük a falun­kat a megye más tele­pü­lé­sein és Szé­kely­föl­det hatá­ra­in­kon innen és túl.
Tánc­cso­por­tunk fel­lé­pett már falu­na­pok alkal­má­val Kéz­di­szent­ke­resz­ten 2009-​ben és 2010-​ben és 2011-​ben a Perkőn június 5-​én meg­szer­ve­zett Amatőr ifjú­sági néptánc-​találkozón és Sep­si­szent­györ­gyön, novem­ber 14-​én a XXII. Nép­zene– és nép­tánc­ta­lál­ko­zón, min­den­hol szak­mai sikert aratva.

Finan­szí­ro­zási for­rá­sunk nem sok van, 2011-​ben a helyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal jóvol­tá­ból kap­tunk 3000lejt, pró­bál­tunk pályázni a Megyei Tanács kul­tu­rá­lis prog­ra­mo­kat támo­gató pályá­za­ta­ira 2010-​ben, 2011-​ben saj­nos siker­te­le­nül és a 2012 évi prog­ra­mok támo­ga­tá­sára, vala­mint a szé­kely ruhá­zati alapra is.

A jöve­delmi adók 2%-ból is igyek­szünk vala­mennyit meg­sze­rezni.

Az okta­tás finan­szí­ro­zá­sát a tán­co­sok­nak a szülők biz­to­sít­ják.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro