Kereső

Támogatók

Báthory Ist­ván Elmé­leti Líceum Néptánccsoportja

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Báthory Ist­ván Elmé­leti Líceum, Kolozsvár
Az ala­pí­tás éve 2000
Tagság 15
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Cluj-​Napoca — Mun.
Str. Kogal­ni­ce­anu Nr. 2
Jud. Cluj, România

A Báthory Ist­ván Elmé­leti Líceum nép­tánc­cso­portja 2000-​ben ala­kult. Tag­jai a líceum diák­jai. A tánc­cso­port az iskola külön­böző ren­dez­vé­nyein lép fel. 2005-​ben fel­lé­pett a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mián, ami­kor a Báthory Ist­ván Elmé­leti Líceum átvette a Magyar Örök­ség Díjat. Mára már csak gye­rek­cso­port műkö­dik, 1520 főt tar­tal­maz. A cso­port anyagi támo­ga­tója a Báthory Szülői Szö­vet­ség, amely jogi sze­mély­ként műkö­dik, tag­jai a jelen­legi diá­kok szü­lei.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro