Kereső

Támogatók

Kéknefelejcs

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Szilágylompért
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 20
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Lom­pirt

Jud. Salaj, România

A tánc­cso­port 2007 decem­ber 1-​én ala­kult Szi­lágy­lom­pér­ton, ilos­vai és lom­pérti álta­lá­nos isko­lá­sok­ból. Több alka­lom­mal is részt vet­tünk külön­böző nyári tábo­rok­ban, ahol újabb és újabb tán­co­kat tanul­hat­tunk. Több alka­lom­mal jár­tunk már Magyar­or­szá­gon. A tánc­pró­bá­kat heti rend­sze­res­ség­gel tartjuk.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro