Kereső

Támogatók

Árva­lány­haj Nép­tánc­együt­tes (Felnőtt csoport)

A jogi kép­vi­selő neve Bal­va­nus Egyesület
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Bál­vá­nyos­vár­alja Kultúrotthon
Az ala­pí­tás éve 1997
Tagság 16
Átlag életkor 22 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407570 – Ungu­ras
Ungu­ras Nr. 337 (Mol­nár Ist­ván Alpár)
Jud. Cluj, România

A bál­vá­nyos­vár­al­jai ÁRVA­LÁNY­HAJ nép­tánc­cso­port1997-​ben ala­kult meg. Az ÁRVA­LÁNY­HAJ nevet, a falu kör­nyé­kén talál­ható növényről kapta, ame­lyet fehérfű­nek neve­zünk itt­hon , és a fiúk kalap­ját ékesíti.

Jelen­leg két cso­por­tunk van: felnőtt és gye­rek tánc­cso­port, így óvo­dás kor­tól adott a lehető­ség a tánc­ta­nu­lásra, őse­ink hagyo­má­nya­i­nak ápo­lá­sára, tovább­vi­te­lére és nagy örö­münkre erre igény is van.

Mivel falunk, a mező­sé­gen talál­ható, így főként a mező­ségi tánc­rendre fek­te­tünk nagyobb han­súlyt fel­lé­pé­sek­kor, de nem isme­ret­len szá­munkra a többi táj­egy­ség nép­tánca sem, úgy mint a széki, fel­csíki, kalo­ta­szegi tánc­ren­dek és az utóbbi évek­ben­ben a helyi tanács segít­sé­gé­vel, támo­ga­tá­sá­val nyári tovább­képző tánc­tá­bo­ro­kon vet­tünk részt, ahol sike­rült elsa­já­tí­tani a lapádi, cigány (őrkői és szász­csá­vási), vala­mint a vaj­da­szen­ti­vá­nyi táncokat.Ugyancsak a helyi tanács­nak köszön­hetően az utóbbi évek­ben már rend­sze­re­sen kül­földi fesz­ti­vá­lo­kon is részt veszünk.

A Bal­va­nus egye­sü­let égi­sze alatt müködünk.Az ők segít­sé­gé­vel sike­rült nép­vi­se­leti ruhá­kat vásárolni.Ugyanakkor bese­gí­tet­tek az uta­zási költ­sé­gek­ben is.

A megyei kul­túr­köz­pont­tal is nagyon jó a kap­cso­la­tunk, ennek ered­mé­nye­ként évente 1520 ren­dez­vé­nyen is részt veszünk a környéken.

Hely­sé­günk­ben hagyo­mánnyá vál­tak a tánc­cso­port külön előadásai,(általában hús­vét­kor, falu­nap­kor és kará­csony­kor) ezzel pró­bál­juk meg­ör­ven­dez­tetni, szí­ne­sebbé tenni népes közön­sé­günk ünnepeit.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro