Kereső

Támogatók

Für­ge­lá­bak (Nyíló Akác Nép­tánc­együt­tes utánpótlás)

A jogi kép­vi­selő neve Aegis Ephe­pum Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Érmihályfalva
Az ala­pí­tás éve 1986
Tagság 32
Átlag életkor 9 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 415700 – Valea lui Mihai
str. Petőfi Sán­dor nr. 5
Jud. Bihor, România

A Nyíló Akác Nép­tánc­együt­tes tán­co­sai, nép­dal­éne­ke­sei Érmi­hály­falva leg­je­lentő­sebb kul­tu­rá­lis nagy­kö­ve­tei. Elő­ször 1986 decem­ber 29.-én mutat­koz­tak be a helyi közön­ség előtt. A Nyíló Akác nevet 1988-​ban vet­ték fel, utalva ezzel a régió jel­leg­ze­tes fafaj­tá­jára. A sze­rény kez­de­mé­nye­zés máig tartó sike­res éve­ket ered­mé­nye­zett. Az együt­tes célja a hagyo­mányőr­zés, a nem­zeti kul­túra ápo­lása és ter­jesz­tése, vala­mint ízlés és közös­ség­ne­velő tevé­keny­ség. Fel­lé­pé­se­ink száma több tucat évente, bel­föl­dön és kül­föl­dön egy­aránt. A cso­port koreo­grá­fusa és vezetője Bor­bély Simon Csaba.

A Nyíló Akác Nép­tánc­együt­tes Magyar Kul­tú­rá­ért díjas, Nívó­dí­jas és Bar­tók Béla emlék­dí­jas cso­port. Anyagi for­rá­saik: pályá­za­tok, önkor­mány­zat, önerő.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro