Kereső

Támogatók

Holt­ma­rosi Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Holtmaros
Az ala­pí­tás éve 1992
Tagság 20
Átlag életkor 19 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547037 – Lunca Mure­su­lui
Str. Prin­ci­pala Nr.126
Jud. Mures, România

1992-​ben ala­kult a Művelő­dési Ott­hon csoportjaként.Fontos célkitűzésük,hogy tán­co­saik akik fiatalok,meglássák és önma­guk szá­mára fel­fe­dez­zék azt az érték­ren­det ame­lyet a népi kul­túra magá­ban hordoz,valamint nép­ha­gyo­má­nya­ink ápolása,felelevenitése,megtanulása és bemutatása.

Az együt­tes­nek támo­ga­tója nincs,a szülők segitségével,és az előa­dá­sok bevé­te­léből fede­zik költségüket.

Leg­első műso­ruk­ban lako­dalmi szokásokat,meg a guzsa­lyast mutat­ták be nagy sikerrel,majd 1999-​ben elsö önálló műso­ruk­ban több táj­egy­ség tán­cát mutat­ták be.Elsősorban Erdély­ben lép­tek fel,valamint Magyar­or­szá­gon ahol már több néptánctalálkozon,fesztiválon kép­vi­sel­ték ered­mé­nye­sen településüket.

Az együt­tes vezetője Papp György.Táncoktató Nagy Levente.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro