Kereső

Támogatók

Vad­ró­zsák Nép­tánc­együt­tes (Szilágynagyfalu)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Szilágynagyfalu
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 40
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 457260 – Nus­fa­lau
Str. Petőfi Sán­dor Nr. 44
Jud. Salaj, România
Telefon 0260670005

A Vad­ró­zsák Nép­tánc­cso­port 2007-​ben ala­kult., ami­kor a könyv­tá­rosi munka mel­lett azt a fel­ada­tot kap­tam, hogy járul­jak hozzá a helyi kul­tu­rá­lis élet fel­len­dí­té­sé­hez. Még abban az évben hét pár­ral részt vet­tünk a Szi­lágy­csehi Hagyo­mányőrző és Nép­tánc tábor­ban, ahol az első véle­ményt tud­tuk kiala­kí­tani arról, mit is jelent való­já­ban a szi­lágy­sági magyar nép­tánc. 2007 óta min­den évben jelen vagyunk és pró­bál­tuk meg­is­merni, meg­ta­nulni a berettyó­menti és tövis­háti nép­tán­co­kat. Az elmúlt évben bátor­kod­tunk a mező­ségi pon­to­sab­ban a magyar­pa­lat­kai tán­cot is tanulni.

A helyiek egyre nagyobb érdeklő­dést tanu­sí­tot­tak a nép­tánc iránt, saj­nos az érdeklő­dés egyre lan­kad, úgy­mond kezd ismét “divat­múlt” lenni. Mi sem bizo­nyítja ezt job­ban, mint az, hogy az elmúlt évben még 70 tag­ból állt a három kor­cso­portba osz­tott tömeg. Saj­nos a leg­fi­a­ta­labb kor­osz­tály hamar fel­adta. Már alig van­nak néhá­nyan. A nagyobb cso­port tag­ja­i­nak több­sége érett­sé­gi­zik idén, tehát őket már elve­szít­jük, tovább­ta­nu­lás és egyéb okok miatt.

Szám­ta­lan fel­lé­pé­sünk volt az évek folya­mán, min­den részt­vevő­nek élmény min­den fel­lé­pés. Mivel sen­ki­hez sehová nem tar­to­zunk, saj­nos nem kapunk finan­szí­ro­zást sem. Az egyet­len nép­vi­se­le­tünk a nagy­fa­lui a pol­gár­mes­teri hiva­tal­nak köszön­hető. Néha egy-​egy tánc­házba való uta­zást is biz­to­sí­ta­nak, de egyre rit­káb­ban. A többi utaz­ta­tást azok a ren­dezők fize­tik, akik meg­hív­nak ren­dez­vé­nye­ikre. Sze­ret­ném, ha sike­rülne más nép­vi­se­le­te­ket is besze­rezni, var­ratni, mert a mező­ségi vagy a rába­közi tánc­hoz (amin most pró­bá­lunk dol­gozni, remél­hető­leg siker­rel) nem iga­zán jó a mi nép­vi­se­le­tünk, de saj­nos nem­igen van kilá­tás sem a lehető­ségre. Pályá­zat­tal is pró­bál­koz­tam, de sikertelenül.

Bát­ran állít­hat­juk, hogy nekünk köszön­hetően Nagy­fa­lu­ban a nép­tánc­moz­ga­lom még soha nem volt ennyire nép­szerű, soha még ilyen sok gye­rek nem nép­tán­colt. Évti­ze­de­ken keresz­tül min­dig volt öt-​hat pár­ból álló nép­tánc­cso­port, ame­lyik fenn­tar­totta a hagyo­má­nyo­kat, csak éppen nem sok köze volt a valódi nép­tánc­hoz. Mi a szak­mai tudá­sun­kat a szi­lágy­csehi tábor­nak köszön­het­jük, és tud­juk, oda min­den évben szí­ve­sen vár­nak min­ket vissza.

Remé­lem, hogy velem, vagy nél­kü­lem a Vad­ró­zsák nép­tánc­cso­port élet­ké­pes lesz még sokáig, sike­rül újabb és újabb gye­re­ke­ket bevonni és meg­tar­tani, meg­ér­tetni velük, hogy amit csi­ná­lunk, az szép, hasz­nos és nagyon-​nagyon fontos.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro