Kereső

Támogatók

Rügyek Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Nico­lae Colan Álta­lá­nos Iskola
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Nico­lae Colan Álta­lá­nos Iskola
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 22
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.
Sco­ala Gener­ala Nico­lae Colan Sf. Ghe­orghe
Jud. Covasna, România

A szülők által válasz­tott opci­o­ná­lis órák kere­té­ben zajló isko­lai tevé­keny­ség. Tag­jai I.-IV. osz­tá­lyos gye­re­kek. Különbőző gyer­mek nép­tánc­fesz­ti­vá­lo­kon, város­na­po­kon, isko­lai ren­dez­vé­nye­ken lép­tek fel, a szülők anyagi támogatásával

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro