Kereső

Támogatók

Nyíló Akác Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Aegis Ephe­pum Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Érmihályfalva
Az ala­pí­tás éve 1986
Tagság 80
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 415700 – Valea lui Mihai
str. Petőfi Sán­dor nr. 5
Jud. Bihor, România

A Nyíló Akác Nép­tánc­együt­tes tán­co­sai, nép­dal­éne­ke­sei Érmi­hály­falva leg­je­lentő­sebb kul­tu­rá­lis nagy­kö­ve­tei.

Az együt­tes elő­ször 1986. decem­ber 29-​én mutat­ko­zott be a helyi közön­ség előtt, mint a hely­beli fia­ta­lok sze­rény pró­bál­ko­zása, és azóta meg­sza­kí­tás nél­kül tevé­keny­ke­dik.

A Nyíló Akác nevet 1988-​ban vet­ték fel, utalva ezzel a régió jel­leg­ze­tes fafaj­tá­jára. A sze­rény kez­de­mé­nye­zés máig tartó sike­res éve­ket ered­mé­nye­zett.

Kísérő zene­ka­rát tíz éven át az Érmel­lék leg­hí­re­sebb prí­mása, Rácz Gyula (Fecske Gyula) vezette, olyan fel­ál­lás­ban (hegedű, brá­csa, cim­ba­lom, kla­ri­nét, bőgő) ami­lyen hatá­ron innen már sehol nem műkö­dött.

Az együt­tes célja a hagyo­mányőr­zés, a nem­zeti kul­túra ápo­lása és ter­jesz­tése, vala­mint ízlés és közös­ség, nevelő tevé­keny­sége. A magyar nép­tánc­cal való fog­lal­ko­zás segít meg­is­merni saját kul­tú­rán­kat, és hoz­zá­já­rul nem­zeti iden­ti­tá­sunk kiala­kí­tá­sá­hoz. A fia­ta­lok sok élménnyel gaz­da­god­hat­nak a tánc­cal kap­cso­lat­ban; nép­da­lo­kat, régi szo­ká­so­kat, mes­ter­sé­ge­ket, helye­ket és embe­re­ket ismer­het­nek meg. A magyar nép­tánc gya­kor­lása, vagy csu­pán annak sze­re­tete, min­den­kép­pen egy spe­ci­á­lis közös­ség tag­jává emeli az embert. Közel 500 tán­cos for­dult már meg a cso­port­ban, és elmond­hat­juk, hogy ez a szám egyre csak nő, hiszen a jelen­legi csa­pat több mint 80 főt szám­lál.

Áll­ha­ta­tos­sá­gu­kon kívül dicsé­re­tes a szak­mai tel­je­sít­mé­nyük. Ma már nem csak egész Erdély­ben ismer­tek, hanem hatá­ra­in­kon túl is. Fel­lé­pé­seik szá­mát lehe­tet­len pon­to­san össze­gezni, több tucat évente, bel­föl­dön és kül­föl­dön egy­aránt.

A Nyíló Akác Nép­tánc­együt­test Nyakó József ala­pí­totta. A cso­port jelen­legi koreo­grá­fusa és vezetője: Borbély-​Simon Csaba.

Az együt­tes­ben a kor­ha­tár nagyon vegyes: négy évestől, har­minc éve­sig, több kor­osz­tály is meg­ta­lál­ható. A fia­ta­lok köré­ben egyre job­ban elter­jedt a nép­szo­kás, a nép­ha­gyo­mány sze­re­tete és ez meg­lát­szik a cso­por­ton is, mivel egyre töb­ben van­nak. Az után­pót­lás csa­pa­tok­ban Fürge Lábak és az Apró Lábak­ban 60 gye­rek tán­col. Az együt­tes célja meg­sze­ret­tetni a nép­tán­cot, a nép­ha­gyo­má­nyo­kat és szo­ká­so­kat a fia­ta­lok­kal. Több­nyire ez sike­rül is, mivel nagyon ritka az, hogy a tán­co­sok önszán­tuk­ból, min­den ok nél­kül hagy­ják ott a cso­por­tot. Álta­lá­ban csa­lád­ala­pí­tás vagy mun­ka­hely miatt hagy­ják abba a tán­cot. Mivel ha valaki egy­szer bele­kós­tolt a nép­tánc műfa­jába, az nehe­zen tud elsza­kadni tőle.

A Nyíló Akác Nép­tánc­együt­tes: — Magyar Kul­tú­rá­ért Díj-​s, Nívódíj-​s, Bar­tók Béla Emlékdíja-​s cso­port

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro