Kereső

Támogatók

Fenyőcske Ifjú­sági Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Kónya Ádám Művelő­dési Ház Sepsiszentgyörgy
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Sepsiszentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 1992
Tagság 26
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.
Kos­suth Lajos U. 13
Jud. Covasna, România
Telefon 0267352460
Fax 0267352460

A Kár­pát meden­cé­ben, itt Három­szé­ken, a tánc, mint közös­ség­te­remtő erő vált külö­nö­sen fon­tossá töme­gek szá­mára, így az etni­kai iden­ti­tás újra fel­ér­té­kelő­dött és meg­erő­sö­dött. A FENYŐCSKE nép­tánc­együt­tes 1992 janu­ár­já­ban, ennek a “moz­ga­lom­nak” a része­ként, az erdé­lyi szé­kely nép­ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sára, köz­kinccsé téte­lére vál­lal­ko­zott. Ezen hagyo­má­nyo­kat és népi szo­ká­so­kat viszi be reper­to­ár­jába. Kin­cses bányája Három­szék vidéke, a Csíki medence, Udvar­hely­szék, vala­mint Maros­mente, Kalo­ta­szeg, Mező­ség és Nyárádmente.

A Kár­pát medence táj­egy­sé­ge­i­nek tánc­ha­gyo­má­nyait mutatja be, az itt egy­más mel­lett élő nem­ze­tek (romá­nok, szá­szok) tánc­rend­je­i­vel tar­kítva. Koreo­grá­fusa Rápolti Ist­ván.

Meg­hí­vott­ként szá­mos hazai, magyar­or­szági, szlo­vá­kiai nép­tánc­ta­lál­ko­zón sze­re­pelt, ahon­nan külön­böző díjak­kal tért haza. Részt vett a buda­pesti Folk­lór Fesz­ti­vá­lon, Szlo­vá­ki­á­ban a Nem­ze­tek Szü­reti Fesz­ti­vál­ján, test­vér­vá­ro­sok népi ren­dez­vé­nye­i­nek rend­sze­res fel­lépő­je­ként Veszp­rém­ben, Péce­len, Kis­kun­ha­la­son, Ferenc­vá­ros­ban, vagy Szek­szár­don, és más településeken.

Évről-​évre a külön­böző falu– és város­na­pok szí­ve­sen látott meg­hí­vottja. Fel­lé­pé­seit a NÓ-​TÁZÓ zene­kar élő muzsi­ká­val teszi auten­ti­ku­sabbá, amely­nek vezetője Mol­nár Gábor.

Kül­földi kap­cso­la­tai: Magyar­or­szág, Szlovákia.

A FENYŐCSKE Nép­tánc­együt­tes tag­jai a város külön­böző isko­lá­i­nak diák­jai, akik nagy lel­ke­se­dés­sel ápol­ják az elő­de­inktől ránk hagyott nem­zeti kin­cse­ket. A Kónya Ádám Művelő­dési Ház költ­ség­ve­tése, vala­mint pályá­za­tok útján nyert pénz­jut­ta­tá­sok biz­to­sít­ják az anyagi feltételeket.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro