Kereső

Támogatók

Pity­pang Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Sza­lárdi János Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Szalárd
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 25
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Salard
Salard Nr. 863
Jud. Bihor, România

A sza­lárdi nép­tánc­cso­port a Pity­pang név­vel 2006 őszén lépett fel elő­ször. Azelőtt is vol­tak fel­lé­pé­se­ink , de a nevet ekkor vet­tük fel. Meg­ala­kí­tója és vezetője jóma­gam vagyok, Kőrösi Mária sza­lárdi taní­tónő. Az évek folya­mán nagyon sok gye­rek nőtt ki a cso­port­ból.

A nép­tánc­cso­port első lépé­se­i­nek okta­tá­sá­ban Kádár Ele­mér a Nagy­vá­rad Tánc­együt­tes tán­cosa és koreo­grá­fusa volt segít­sé­gemre. Vele ala­poz­tuk meg az első lépé­se­ket. Később Szi­geti Ferenc nyü­vedi lel­kész segít­sé­gé­vel a tánc­cso­port tovább fejlő­dött, majd több éven keresz­tül Kere­kes Dalma és Rácz Lajos segí­tet­ték a tán­cok okta­tá­sát. Ők is mind­ket­ten a Nagy­vá­rad Tánc­együt­tes tag­jai.

A tíz év folya­mán a tánc­cso­port tag­jai már meg­is­mer­ked­tek a somo­gyi és a szat­mári nép­tán­cok­kal , a ver­bunk­kal vala­mint kari­ká­zó­kat tanul­hat­tak a fia­tal lányok.

Tanul­tunk már érde­kes mold­vai tán­co­kat is, vala­mint szi­lágy­sági és fel­csíki tán­co­kat. A cso­port aktí­van részt vesz a bet­le­he­me­zés hagyo­má­nyá­nak őrzé­sé­ben is.

Jelen­leg huszonöt gye­rek tán­col a cso­port­ban. A heti rend­sze­res­ség­gel meg­tar­tott pró­bá­kon szat­mári tán­cok­ta­tás folyik. A nép­tán­cok­ta­tás­ban, a koreo­grá­fiák össze­ál­lí­tá­sá­ban segít­sé­get nyújt Sze­refi Ilona, ő is a Nagy­vá­rad Tánc­együt­tes tagja.

A lányok érpa­taki haj­li­ká­zót, a fiúk ver­bun­kot tanul­nak, a kicsik játé­kos tánc­fi­gu­rák­kal ismer­ked­nek. Köz­ben ének­ok­ta­tás is folyik. A táj­egy­sé­gek gaz­dag nép­dal­kí­ná­la­tá­val is meg­is­mer­ke­dünk. Ter­mé­sze­te­sen a páros tán­cok okta­tá­sára is nagy hang­súlyt fek­te­tünk.

Fel­lép­tünk a tán­co­sok­kal min­den évben a helyi ren­dez­vé­nye­ken és a nap­tári év ünne­pe­i­hez kap­cso­lódó hagyo­mányőrző ünnep­sé­ge­ken Nagy­vá­ra­don és a kör­nyező tele­pü­lé­se­ken. Ezek mel­lett még min­den évben fel­lép­tünk a Csil­la­gocska Nép­tánc­ta­lál­ko­zón és a Mics­kei Par­ti­umi Nép­tánc­ta­lál­ko­zóra is min­den évben meg­hív­nak ben­nün­ket.. A Sza­lár­don immár hagyo­má­nyossá vált Petőfi Sán­dor Sza­va­ló­ver­se­nyen is nép­tánc­cal szí­ne­sít­jük, gaz­da­gít­juk az ünnep­ség han­gu­la­tát.

Büsz­kén mond­hat­juk, hogy a múlt évben viz­ke­reszt­kor Brüsszel­ben, az Európa Par­la­ment­ben kán­tál­hat­tunk, vala­mint feb­ru­ár­ban Buda­pes­ten, az Ország­ház­ban lép­tünk fel a Nagy­csa­lá­do­sok ünnep­sé­gén.

Hagyo­mányőrző tevé­keny­sé­günk­kel, a bet­le­he­me­zés nép­szo­ká­sa­i­nak megőr­zé­sé­vel részt vet­tünk egy Közép-​Kelet-​Európai ver­se­nyen, ahol már négy éve min­den évben arany­ér­met nyer­tünk. Ennek jutalma nya­ranta hor­vát­or­szági ten­ger­parti nya­ra­lás volt.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro