Kereső

Támogatók

Pity­pang Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Sza­lárdi János Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Szalárd
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 22
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Salard
Salard Nr. 863
Jud. Bihor, România

A cso­port gye­re­kek­ből áll, mivel a tele­pü­lé­sen csak álta­lá­nos iskola műkö­dik, miután befe­lye­zik tanul­má­nya­i­kat és elke­rül­nek más isko­lákba, saj­nos nem tud­nak tovább részt venni a cso­port tevé­keny­sé­ge­i­ben. Ezért mi újra és újra fia­ta­lo­dunk, bővü­lünk kicsik­kel, és kezdők mara­dunk. A cso­port meg­ala­ku­lása óta nagyobb anyagi támo­ga­tás­ban nem része­sült. A helyi tanács egy alka­lom­mal egy kisebb összeg­gel támo­gatta a cso­por­tot, amit nép­vi­se­leti ruhák var­ra­tá­sára for­dí­tot­tunk. Műkö­dése a szülők anyagi támo­ga­tá­sá­nak köszön­hető. Fel­lép­tünk már pár éve a mics­kei Nép­tánc­ta­lál­ko­zón, külön­böző falu­na­po­kon, isko­lai ren­dez­vé­nye­ken, ki mit tud versenyeken.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro