Kereső

Támogatók

Gör­böc Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Gör­böc Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Micske
Az ala­pí­tás éve 1987
Tagság 38
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 417183 – Misca
Mişca Nr. 197
Jud. Bihor, România

A Gör­böc Nép­tánc­együt­tes a berettyó­mente leg­je­lentő­sebb hagyo­mány­ápoló cso­portja. Elő­ször 1988 őszén mutat­ko­zott be a mics­kei közön­ség előtt. A Gör­böc nevet 1992-​ben vette fel, mely egy mics­kei dűlő nevét indí­totta hír­névre. Az együt­tes az igaz­ból az ősi név­vel indulva a hagyo­mány­ápo­lás tisz­ta­áságt igyek­szik megő­rizni. A kul­tu­rá­lis oktató munka során közel 200 fia­tal vette igénybe az adott lehető­sé­get. Vol­tak akik csak bele­kós­tol­tak a népi hagya­tékba, vol­tak akik időt és ener­giát áldoz­tak és áldoz­nak ezen kul­túr­kör elmé­lyí­té­sére és nép­szerű­sí­té­sére. Az együt­te­sen belül min­denki a helyi tán­cos — anya­nyelv, a szat­mári elsa­já­tí­tá­sá­val kezdi, a mult üze­ne­té­nek kuta­tá­sát. A későb­bi­ek­ben szi­lágy­sági — , széki-​, mezőségi-​, kalotaszegi-​, lőrincrévi-​, illetve gyi­mesi dia­lek­tus­sal egé­szít­he­tik ki alap­is­me­re­te­i­ket. A Gör­böc 1996-​tól ren­dezte az Észak Bihari falu­na­po­kat, amely­ből a Pár­ti­umi Nép­tánc­ta­lál­kozó nőtte ki magát. Ez az idén 10. alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre. A cso­port 2004-​től Magyar Kul­túra díjas.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro