Kereső

Támogatók

Gör­böc Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Gör­böc Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Micske
Az ala­pí­tás éve 1987
Tagság 68
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 417183 – Misca
Misca Nr. 197
Jud. Bihor, România
Telefon 786364819
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Gör­böc Nép­tánc­együt­tes a Berettyó-​mente leg­je­lentő­sebb hagyo­mány­ápoló cso­portja. 1987 őszén ala­kult, majd egy évre rá mutat­ko­zott be a mics­kei közön­ség előtt. A Gör­böc nevet 1992-​ben vette fel, mely egy mics­kei dűlő nevét indí­totta hír­névre.

Az együt­tes az igaz­ból, az ősi név­vel indulva a hagyo­mány­ápo­lás tisz­ta­sá­gát igyek­szik megő­rizni.

Hod­gyai Edit az együt­tes vezetője a szé­kely­ud­var­he­lyi tánc­ház­ból vitte az ala­po­kat a Bihar megyei, mics­kei Gör­böc Nép­tánc­együt­tesbe, átadva mind­azt, ami­vel a Venyige Együt­tes fel­ru­házta és elin­dí­totta a hagyo­mányőr­zés és ápo­lás terén. Az együt­tes vetetői Erdei Sán­dor és Hod­gyai Edit okta­tás­sal is fog­lal­koz­nak a megye terü­le­tén, több nép­tánc­cso­port lét­re­jötte mel­lett bábás­kod­tak Bihar megyé­ben. Fel­nö­vekvő­ben van az együt­tes mel­lett, a nép­tánc­együt­tes nevét viselő zene­kar is.

Az együt­tes immár 30 éves pálya­fu­tása alatt, tag­jai meg­for­dul­tak Bihar megye szá­mos ren­dez­vé­nyén: Nép­tánc­ta­lál­ko­zó­kon, Város és Falu­na­po­kon, Tánc­ház­ta­lál­ko­zón, ifjú­sági és euró­ré­giós prog­ra­mo­kon, illetve ver­se­nye­ken. Erdély­ben több helyen is fel­lép­tek, Har­gita, Brassó, Szi­lágy, Maros, Kolozs megyé­ben, illetve a Par­ti­um­ban: Szat­már, Arad és Temes megyé­ben. Kül­földre is elju­tot­tak, Magyar­or­szágra, illetve leg­tá­vo­labbi utjuk Ázsi­ába veze­tett, Zon­gul­dákba a Fekete-​Gyémánt Nem­zet­közi Nép­tánc­fesz­ti­válra.

A Gör­böc szer­vezője a Par­ti­umi Nép­tánc­ta­lál­ko­zó­nak, mely 2017-​ben a XV. alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre, továbbá szer­vezője a Par­ti­umi Nép­tánc­tá­bor­nak is, amely az idén IX. alka­lom­mal hívta a tánc­há­zas gye­re­ke­ket és ifjú­sá­got a hagyo­mányőrző prog­ra­mokra Bihar megyé­ben. Továbbá szer­vezői a dél Bihari Fekete-​Körös-​völgyi Magyar Napok­nak.

A Gör­böc Nép­tánc­együt­tes 2004-​től Magyar Kul­túra Díj­jal ren­del­ke­zik.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro