Kereső

Támogatók

Nagy Bekecs

A jogi kép­vi­selő neve Bekecs Táncegyesület
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Nyárádszereda
Az ala­pí­tás éve 2007
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 540566 – Mier­cu­rea Nira­ju­lui
Str. Live­zeni Nr.57/10
Jud. Mures, România

Nyá­rád­sze­re­dá­ban a nép­tánc­moz­ga­lom­nak több mint ötven évre vissza­te­kintő hagyo­má­nya van. Az első tánc­cso­port a kom­mu­niz­mus korá­ban a Nyá­rád (Nira­jul) szö­vet­ke­zet mun­ká­sa­i­ból ala­kult. A kilenc­ve­nes évek végén a mun­ká­sok helyét a Bocs­kai Ist­ván Isko­la­köz­pont diák­jai veszik át, és 1998-​tól Bekecs Nép­tánc­együt­tes néven műkö­dik tovább a Bocs­kai ala­pít­vány égi­sze alatt. Ugyan­eb­ben az évben szá­mos nép­tánc­cso­port ala­kul a Nyá­rád­mente fal­va­i­ban, ám ezek tisza­vi­rág életű­nek bizo­nyul­nak, a támo­ga­tás hiá­nyá­ban, és a kul­tú­rá­tól való elide­ge­nü­lés ered­mé­nye­ként az elkö­vet­kező néhány évben fel is bom­la­nak. Ezzel ellen­tét­ben Nyá­rád­sze­re­dá­ban a Bekecs Nép­tánc­együt­tes továbbra is aktív és 2007-​től a Bocs­kai Ist­ván Dal­kar, és főként a Nyá­rád­sze­re­dai Önkor­mány­zat támo­ga­tá­sá­val foly­ta­tó­dik a tevé­keny­sége, ezzel egy­idejű­leg a tánc­együt­tes is újra szer­vező­dik. A kis­sebb cso­por­tok meg­szű­né­sé­vel a Bekecs Nép­tánc­együt­tes maradt a népi kul­túra kép­vi­selője, ráhá­rul­ván az a fel­adat, hogy a Nyá­rád­mente efféle kul­tú­rára való igé­nyé­nek megfeleljen.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro