Kereső

Támogatók

Job­bágy­telke Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Jobbágytelke
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 16
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547323 – Simb­rias
Str. Prin­ci­pala Nr. 161
Jud. Mures, România

2008 nyara óta pró­bálja tovább vinni a ránk hagyott örök­sé­get a job­bágy­telki fia­tal­ság, Orbán Kál­mán veze­té­sé­vel. Azóta foly­to­no­san — a régi hagyo­má­nyok­hoz híven — két cso­port­ban kép­vi­sel­jük a falut: a nagyok nyolc pár, a kicsik kilenc pár. Ez úgy­mond állandó lét­szám, de még kisebb éne­kes — gyerkő­cök be-​be kerül­nek a tánc­kar mögé. Job­bágy­telki tán­co­kat tán­co­lunk, hely­beli nép­da­lok kísé­re­té­ben. A Balla Anti bácsi által ránk hagyott témás tán­cok mel­lett — Arató, Kicsik tánca, FElső-​nyárádmenti — újabb, másabb, fris­sebb koreo­grá­fi­ánk is van.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro