Kereső

Támogatók

Perkő Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia De Dans Popu­lar Perkő
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Apor Ist­ván I-​VIII. Osz­tá­lyos Iskola — Kézdiszentlélek
Az ala­pí­tás éve 1976
Tagság 40
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Sin­zieni
San­zieni Nr. 350
Jud. Covasna, România

A falu fölé emel­kedő Perkő hegyről elne­ve­zett nép­tánc­együt­tes 1976-​ban ala­kult Ger­gely Zol­tán és Sikó Kata­lin peda­gó­gu­sok lel­kes szer­ve­zése és kitartó közös­ségi mun­kája nyo­mán, akik az eltelt 35 év alatt már több mint 200 helyi fia­talt „tán­col­tat­tak” meg, és már nem­csak a falu hatá­rán belül nép­szerű­sí­tik a helyi és erdé­lyi zene– és tánc­vi­lá­got. A nép­tánc­cso­port ala­pí­tó­i­nak leg­főbb célja volt a szo­ci­a­liz­mus népi hagyo­mány­rom­boló poli­ti­kája ellen egy ments­vá­rat épí­teni a helyi, tán­colni, szó­ra­kozni, nép­ha­gyo­má­nya­i­kat, nép­szo­ká­sa­i­kat, nép­ze­nei és tánc­vi­lá­gu­kat meg­is­merni vágyó fia­ta­lok­nak. Remél­ték, hogy lesz rá helyi igény, de nem lát­hat­ták előre, hogy a nép­tánc és nép­ze­nét őrizni és tovább­adni kívánó peda­gó­gusi, szülői és lel­kes csa­pat­társi szán­dék Szé­kely­föld egyik leg­jobb, Három­szék első számú amatőr cso­port­jává emeli ezt a falusi kis csoportot.A cso­port­ban tán­co­lók a közel három és fél évti­zed alatt folya­ma­to­san cse­rélőd­tek, a cso­port­ban tán­co­lók álta­lá­ban 1630 év közötti fia­ta­lok. Jelen­leg 30 tagot szám­lál a cso­port, illetve 20 tagot a Bor­sika után­pót­lás cso­port. A cso­port vezetője első perctől mind­máig Ger­gely Zol­tán, a falu kulturális-​közösségi éle­té­nek leg­meg­ha­tá­ro­zóbb sze­mé­lyi­sége, aki­nek pálya­fu­tása során folya­ma­to­san fon­tos helyet fog­lalt el ez a cso­port, de csa­ládi éle­té­ben is meg­ha­tá­rozó sze­rep jut a tánc­nak (mind­két gye­reke több mint 10 éve tagja a cso­port­nak, és ő maga is már 35 éve táncol).Az önkén­tes ala­pon szer­veződő cso­port önfenn­tartó, a helyi tanács lehető­sé­gei sze­rint évente egy­szeri támo­ga­tás­ban szokta része­sí­teni a cso­por­tot, illetve a helyi iskola épü­lete és inf­ra­struk­tú­rája biz­to­sítja a tán­co­sok szá­mára a fel­ké­szü­lés és esz­köz­tá­ro­lás lehető­sé­gét. A cso­port leg­főbb támo­ga­tói a tán­co­sok szü­lei, illetve a megyei kul­túr­fel­ügyelő­ség, emel­lett szá­mít­hat egyes helyi vál­lal­ko­zók, jó bará­tok, táncsze­rető embe­rek segít­sé­gére, főleg felső­há­rom­széki, de kül­földi közön­ség lel­ke­se­dé­sére is, mely folya­ma­to­san újult erőt ad az anyagi nehéz­sé­gek és szá­mos más prob­léma leküzdésére.

A cso­port rep­re­to­ál­já­ban kizá­ró­lag erdé­lyi magyar tán­cok sze­re­pel­nek. Min­de­nik tánc szak­em­beri mun­kát dicsér. Tán­ca­ink­hoz Ábri Béla és zene­kara húzza a talpalávalot.

Évente 2 önállő előa­dást ad a cso­port: Kará­csony­kor és Hús­vét­kor, illetve két állandó nép­tánc­ren­dez­vény házi­gaz­dája: a Nem­zet­közi Gyer­mek és Ifjú­sági Nép­tánc­ta­lál­kozó (min­den év júni­u­sá­ban), illetve a Perkői Nép­tánc­ta­lál­kozó (min­den év augusz­tus 20.-án), mind­két nép­tánc­ren­dez­vény­nek a Perkő, illetve a perkői sza­pad­téri szin­pad adja a hely­színt. A cso­port szám­ta­lan helyi, illetve nem­zet­közi fel­lé­pést mond­hat magá­é­nak. 1989 előtt csak a megyé­ben lép­he­tett szín­padra, a nagy lehető­ség húsz évvel ezelőtt adó­dott, mióta a Perkő Magyar­or­szá­gon kívül 1993-​ban, Fran­cia­or­szág­ban, Bel­giumban és Luxem­burg­ban is fel­lép­he­tett, osz­tat­lan sikert aratva. 1994 óta szinte állandó részt­vevője a Sár­közi Lako­dal­mas­nak, sze­re­pelt már a Vár­al­jai Nem­zet­közi Nép­tánc­fesz­ti­vá­lon, a Duna Menti Folk­lór­fesz­ti­vá­lon, az Ezer Szé­kely Leány talál­ko­zón, Szol­no­kon a Folk­dan­ce­net nezet­közi folk­lor­ta­lál­ko­zón, hogy csak néhány emlé­ke­ze­te­sebb ese­ményről ejt­sünk szót. Leg­je­lentő­sebb szak­mai test­vér­kap­cso­la­tot a vala­mi­kor veszp­rémi Kurá­zsi cso­port­tal, illetve az abból épít­kező szent­gáli művé­szeti isko­lá­val, vala­mint az alsó­nyéki hagyo­mány­örző cso­port­tal ápol. A cso­port jelen­legi közös­sé­gé­nek célja a tér­ségi, helyi ren­dez­vé­nye­ken való egyre hang­sú­lyo­sabb rész­vé­tel, további erdé­lyi tán­cok meg­ta­nu­lása, az egyes tán­cok­hoz szük­sé­ges vise­let­ál­lo­mány folya­ma­tos bőví­tése. A cso­port tag­jai az 1993-​as „arany­csa­pat­hoz” hason­lóan kül­földi tur­néra vágy­nak, a lel­kes fia­ta­lok meg sze­ret­nék magu­kat mutatni nem magyar kul­túr­kör­ben is, illetve szá­mos élményt és tapasz­ta­la­tot kiván­nak nép­táncsze­rető körök­ben sze­rezni. Szá­mos terv anya­giak függ­vé­nye, de ezt a cso­port­ta­gok szi­ve­sen kitán­col­nák, ha egy mód adó­dik rá; az ener­gia és lelkesedés-​függő ter­ve­ket viszont mara­dék­ta­la­nul meg kíván­ják valósítani.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro