Kereső

Támogatók

Tőzike Nép­tánc­együt­tes (Gyerekek)

A jogi kép­vi­selő neve Pro Adea
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Ágya
Az ala­pí­tás éve 2004
Tagság 30
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 317301 – Adea
Adea Nr. 210
Jud. Arad, România
Telefon 0740039516

A Tőzike Nép­tánc­együt­tes 2004-​ben ala­kult, a hely­beli iskola kis­di­ák­ja­i­ból, majd az ifjú­ság is bekap­cso­ló­dott, így két kor­cso­port­ban két együt­tes műkö­dik. Anyagi for­rá­sa­i­kat pályá­zati úton igye­kez­nek elő­te­rem­teni. Ruhá­i­kat, vala­mint koreo­grá­fu­so­kat, okta­tó­kat hívni is pályá­za­tok­ból, az önkor­mány­zat támo­ga­tá­sa­i­ból old­ják meg.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro