Kereső

Támogatók

Az adatbázisról

Ked­ves érdeklődő!

Ön az Erdély­ben létező műked­velő nép­tánc együt­te­sek inter­ne­tes adat­bá­zi­sát bön­gé­szi. Az adat­bá­zis ötlete 2009-​ben szü­le­tett. Egye­sü­le­tünk törek­vé­sei között sze­re­pel a nézene– és nép­tán­cok­ta­tás intéz­mé­nye­sí­tése. Úgy gon­dol­tuk, cél­ja­ink eléré­sé­hez a leg­ki­vá­lóbb esz­köz lenne fel­mérni a valós igényt, és konk­rét ada­tok­kal kopogni az ille­té­kes ajtó­kon. Így szü­le­tett meg az ötlet, hogy össze­ír­juk lehető­leg mind­azo­kat, akik cso­por­tokba tömö­rülve nép­tán­cot tanul­nak. Az össze­írás a kez­de­tek­ben tan­fel­ügyelő­sé­ge­ken keresz­tül tör­tént – remélve, hogy haté­ko­nyan elér­jük azo­kat a vidéki isko­lá­kat is, akik­nek eset­leg más szin­ten nincs kap­cso­la­tuk a tánc­ház­zal és nép­tánc moz­ga­lom­mal. Az intéz­mé­nyes vona­lon tett meg­kö­ze­lí­tés azon­ban messze elma­radt elvá­rá­sa­ink­tól, így a munka 2010 júni­u­sá­ban, a tanév végé­vel elakadt. Több hóna­pos töp­ren­gést, egyez­te­tést, tele­fo­nál­ga­tást követően sike­rült néhány megyéből „lis­tá­kat” sze­rez­nünk – amo­lyan össze­írást az adott megyé­ben tevé­keny­kedő együt­te­sekről. Ezen lis­ták alap­ján ismét elin­dult az adatgyűj­tés, aztán egyre több segít­sé­get kap­tunk a vir­tu­á­lis világ­tól, együt­tes­ve­zetőktől, nép­tánc okta­tók­tól, tag­ja­ink­tól. 2011-​ben gőzerő­vel haladt az adatgyűj­tés, év végére 181 együt­tesről „tud­tunk”, ezek­nek hoz­zá­vető­le­ge­sen 70 szá­za­lé­ká­tól kitöl­tött adat­la­pot is kap­tunk. A 2012-​es évet azzal a gon­do­lat­tal indí­tot­tuk, hogy tavasszal nyil­vá­nos­ságra hoz­zuk mun­kán­kat. A hiányzó ada­tok begyűj­té­sé­ben nagy segít­sé­get jelen­tett Józsa Kinga önkén­te­sünk, aki hete­ken át tele­fo­nos szol­gá­la­tot tel­je­sí­tett, igye­ke­zett beazo­no­sí­tani a hiány­zó­kat. Mun­ká­já­nak köszön­hetően kitű­zött határidőnk ismét toló­dott, az együt­te­sek száma meg­ug­rott, átlép­tük a 200-​as határt. Két év adatgyűj­tés és munka után bevall­juk, messze­menő­leg nem szá­mí­tot­tunk ilyen ered­ményre és a fel­so­ro­lás még messze nem tel­jes. Épp ezért, kérünk min­den ked­ves láto­ga­tót, ha tud olyan együt­tesről, akit nem talál adat­bá­zi­sunk­ban, hala­dék­ta­la­nul jelezze, segít­sen abban, hogy adat­bá­zi­sun­kat töké­le­te­sít­hes­sük.

Köszön­jük érdeklő­dé­sü­ket,

Deák Gyula Levente, elnök

Kere­zsi Haj­nalka, pro­jekt­fe­lelős

Józsa Kinga, önkén­tes

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro